Projekt

Czeskie Centrum Informacji i Edukacji

Czeskie Centrum Informacji i Edukacji powstało na bazie Filii Książnicy Beskidzkiej na Złotych Łanach przy ul Jutrzenki 20 (I piętro). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Zakres działania Czeskiego Centrum Informacji i Edukacji obejmować będzie: gromadzenie i udostępnianie księgozbioru oraz multimediów, działalność kulturalną, informacyjną, poradniczą, edukacyjną. Użytkownicy na miejscu będą mogli korzystać z internetu, baz danych, materiałów informacyjnych (katalogi, informatory) itp. Centrum będzie posiadało ofertę atrakcji dostępnych dla turystów, bieżącą ofertę kulturalną i edukacyjną, a także będzie prowadziło działalność kulturalno-edukacyjną.

Efektem realizacji projektu będzie skupienie wokół Centrum oraz zainteresowanie jego działalnością różnych grup, podmiotów, wśród nich również takich, które bezpośrednio nie korzystają z usług bibliotecznych, ale uznają jej działalność, jako ważną dla rozwoju lokalnej społeczności. Budowanie prestiżu Centrum będzie prowadzone w oparciu o strategię dostępu on-line, a także od prowadzonych działań PR.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-czeskiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

Cele szczegółowe:

a). wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-czeskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców i turystów,

b). promowanie partnerskiej współpracy polsko-czeskiej na rzecz trwałego rozwoju turystyki w regionie przygranicznym,

c). promocja czeskiego dziedzictwa kulturowego,

d). edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką czeską,

e). promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez budowanie sieci informacyjnej.

Projekt przełamuje bariery i łączy społeczności pogranicza polsko-czeskiego, a także jest częścią profesjonalnej sieci informacyjnej.

Projekt adresowany jest do:

a).  wszystkich mieszkańców Bielska-Białej oraz terytorialnie zamieszkujących obszar Euroregionu Beskidy,

b). organizacji turystycznych,

c). organizacji pożytku publicznego,

d). ośrodków kultury i edukacji,

e). organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, związków i fundacji),

f). osób fizycznych prowadzących działalność turystyczną.

Zakres świadczonych przez Czeskie Centrum Informacji i Edulacji usług głównie informacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnych pozwoli wszystkim zainteresowanym poszerzyć wiedzę o najbliższym sąsiedzie, często zniekształconą obiegowymi opiniami. Bezpośredni, żywy kontakt z kulturą (udział w organizowanych wystawach, spotkaniach z autorami, twórcami, odczytach na temat historii, kultury, walorów turystycznych, udział w imprezach turystycznych) może stać się doskonałym początkiem kształtowania otwartej postawy na sąsiadów.

 

USER COMMENTS

Aktualności

No recent Facebook posts to show